Qui som

Xavier Sánchez Ruiz Gabinet Jurídic és un despatx d’advocats multidisciplinar especialitzat en el Dret administratiu, civil, mercantil i penal fundat al 2014 amb seu a Barcelona, carrer Pau Claris, número 172, pis 5è, porta 1a A.

El despatx dirigit per Xavier Sánchez Ruiz, jurista de consolidada trajectòria i especialització com advocat, té una clara vocació de servei i compromís amb el client, en llaures a l’ excel·lència en el treball, la proximitat amb el client i la sensibilitat en els assumptes a tractar. La nostra vocació de servei entén l’exercici de l’advocacia des de la màxima honestedat professional per oferir als nostres clients plena confiança i immediatesa.

L’equip professional es dirigeix no només a la resolució dels conflictes intersubjectius d’interessos jurídics dels nostres clients, sinó també a la prestació de serveis que els permetin desenvolupar llurs activitats amb garanties de seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat econòmica i financera. El nostre compromís amb el client és absolut.

Els principis rectors de funcionament del despatx s’ inspiren, per tant, en el màxim respecte a la legalitat; en el compliment de les normes deontològiques establertes en els Estatuts Col·legials, tant com en allò que fa referència a les relacions entre lletrats, como a les relacions entre advocats i clients i amb l’Administració de Justícia; en un ferri manteniment del secret professional; en la utilització raonable de la clàusula de consciència per a l’ acceptació dels casos sotmesos a encàrrec en virtut del nostre codi ètic i en el tracte personalitzat que s’ofereix a cada client.

La firma es dedica a assumir la defensa i representació de persones físiques i jurídiques en els procediments judicials, així com la resolució extrajudicial dels conflictes de naturalesa civil i mercantil por la via de la mediació o l’arbitratge. La firma, a més, compta amb una sòlida experiència en l’assessorament jurídic a particulars i empreses, així com en l’elaboració de dictàmens jurídics.

Xavier Sánchez Ruiz

Soci fundador

Xavier Sánchez Ruiz

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996-2001).

Estudis de Judicatura (2002-2007), i des de 2005 al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya por mitjà de la Resolució JUS/1949/2005 (DOGC 4414, de 28 de juny de 2005).

Advocat incorporat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’any 2007, especialitzant-se des de llurs inicis en el Dret Penal i Administratiu Sancionador: Màster d’Advocacia Penal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2009) i Cursos en Procediment Administratiu i Procés Contenciós-Administratiu per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2010).

Després de l’entrada en vigor la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del Codi Penal, de la que fou modificació legal més rellevant l’abolició del nostre ordenament jurídic penal del vell aforisme romà societas delinquere non potest, uneix llur experiència i coneixement en totes les àrees del Dret Penal amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques – Dret Penal Econòmic i d’Empresa – i la configuració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius – Corporate Defense i Compliance –.

Fundador i Soci director de la firma Xavier Sánchez Ruiz Gabinet Jurídic al 2014.

És membre de la secció de Dret Penal i de les comissions de Dret Penal Internacional i Dret Penitenciari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Àrees d’activitat

Xavier Sánchez Ruiz Gabinet Jurídic exposa, de forma no exhaustiva, les àrees d’especialització de l’equip professional procurant conjugar dos aspectes no sempre conciliables: el rigor jurídic i la claretat didàctica.

Aquesta exposició està dirigida, doncs, fonamentalment, a clients llecs en Dret. Busca més la didàctica que la teoria jurídica. Esperem, no obstant, que la seva eventual lectura per algún col·lega no sigui ocasió de tedi irresistible. El que pugui perdre amb això en rigor ho guanya en claretat, que és, d’altra banda, la cortesia, també del jurista. Desitgem haver-ho aconseguit en benefici del lector.

 1. Assessorament i intervenció en tot tipus de procediments administratius, representant al client, formulant al·legacions i interposant recursos administratius.
 2. Tutela jurisdiccional por la via contenciosa-administrativa.
 3. Dret administratiu sancionador.
 4. Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 5. Dret de contractes:
  1. Contractes del sector públic.
  2. Contractes administratius.
  3. Contractes privats de l’Administració.

PART GENERAL

 1. Dret de la persona:
  1. La persona i la personalitat individual: començament i extinció. La premoriència.
  2. Capacitat jurídica i d’obrar.
  3. La incapacitació.
  4. El domicili. L’ absència.
  5. Nacionalitat.
  6. Veïnatge civil.
  7. El Registre civil.
  8. Els drets de la personalitat.
 2. Autonomia privada: patrimoni.
 3. La persona jurídica. Associacions i fundacions.

DRETS REALS

 1. El dret de propietat:
  1. Pluralitat de propietaris
   1. Copropietat per quotes.
   2. Propietat de cases per pisos.
   3. Copropietat pro diviso.
   4. Comunitats especials.
  2. Les anomenades propietats especials:
   1. Propietat de les agües.
   2. Propietat dels jaciments minerals i demés recursos geològics.
   3. Propietat inte·lectual.
   4. Propietat industrial.
 2. La possesió.
 3. Drets reals en cosa aliena:
  1. De gaudi: usufructe, ús, habitació, servidumbre, superficie i cens.
  2. De garantia: hipoteca, penyora i anticresi.
  3. D’adquisició: tempteig y retracte.
 4. Drets reales atípics: numerus apertus.
 5. El Registre de la propietat.

DRET D’OBLIGACIONS

 1. Teoria general de l’obligació i del contrate.
 2. Els diversos tipus contractuals:
  1. Contractes atípics. Contractes preparatius: precontracte, contracte de promesa i d’opció.
  2. Contractes translatius del domini:
   1. El contracte de compraventa.
   2. Els contractes de permuta i cessió.
   3. El contracte de donació.
  3. Contractes translatius de l’ús i gaudi:
   1. El contracte d’arrendament de coses. Règim especial de l’arrendament de finques urbanes i rústiques. Contracte de sotsarrendament.
   2. Els contractes de comodat, precari i mutu.
  4. Contractes de treball i gestió:
   1. Contractes de prestació de serveis i de feina.
   2. Els contractes d’empresa, transport i edició.
   3. Els contractes de mandat i de corretatge.
  5. Contractes de gestió col·lectiva.
   1. El contracte de societat.
   2. Els anomenats contractes parciaris. Parceria i participació en els beneficis.
  6. Contractes de custodia.
   1. El contracte de depòsit. Els contractes d’hostalatge i d’exposició.
  7. Contractes aleatoris.
   1. El contracte de assegurança.
   2. El contracte de renta vitalícia.
   3. El contracte de joc.
   4. El contracte d’aposta.
   5. El vitalici i el violari a Catalunya.
  8. Contractes de garantia i d’afirmació de drets:
   1. El contracte de fiança.
   2. Els contractes de garantia real: penyora, hipoteca i anticresi.
   3. Els contractes dirigits a l’eliminació d’una incertesa jurídica: decisió de sort, transacció i conveni arbitral.
   4. Contractes abstractes: promesa de deute, promesa escrita al portador, reconeixement de deute i gir o assignació
 3. Règim de les obligacions convencionals en el dret internacional privat.
 4. Obligacions extracontractuals:
  1. Les obligacions quasi contractuals.
   1. El pagament o cobrament de l’indegut.
   2. Gestió d’assumptes aliens sense mandat.
  2. Les obligacions derivades de l’acte ilícit.
   1. Obligacions que neixen de culpa extracontractual o aquiliana.
   2. Obligacions derivades de delicte penal.

DRET DE FAMILIA

 1. Matrimoni:
  1. Procediments de nulitat, separació i divorci.
  2. Règim econòmic conjugal:
   1. L’organizació patrimonial del matrimoni.
   2. Capitulacions matrimonials.
   3. La societat legal de ganancials.
   4. El règim de separació de béns.
   5. El règimen de participació.
 2. Unions more uxorio.
 3. La filiació:
  1. Matrimonial i no matrimonial.
  2. Les accions de filiació.
  3. Les relacions paterno-filials. La patria potestat.
  4. L’acolliment i l’adopció.
 4. La institució tutelar, la curatela, el defensor judicial i la guarda de fet.

DRET DE SUCCESSIONS

 1. La successió mortis causa:
  1. La successió per causa de mort. Obertura de la successió.
  2. La delació de l’herència.
 2. Successió testamentària:
  1. El testament: hològraf, obert, tancat i especials.
  2. Les substitucions hereditàrias:
   1. Vulgar, pupil·lar i exemplar.
   2. Fideïcomissària.
   3. Els fideïcomissos.
  3. Els llegats.
  4. L’execució testamentària: la marmessoria.
  5. Ineficacia del testament: nulitat, revocació i caducitat.
 3. Successió forçosa:
  1. La legítima i la millora.
  2. Les reserves hereditàries.
 4. La successió no testamentària:
  1. La successió contractual i contracte successori.
  2. La successió abintestato..
 5. L’acceptació i la renúncia o repudiació de l’herència:
  1. Benefici d’inventari.
  2. El dret de deliberar.
 6. La comunitat hereditària.
 7. La partició de l’herència.
 1. Dret de societats:
  1. Constitució de societats mercantils.
  2. Assessorament i acompliment de les funcions de Secretaria de Consells d’Administració o Lletrats assessors de l’òrgan d’administració.
  3. Assessorament en l’adopció i execució d’acords socials d’especial transcendència. Principalment fusions, escissions de societats i compraventes de societats, augments o reduccions de capital i dissolució i liquidació societària.
  4. Defensa d’administradors socials en procediments judicials de responsabilitat civil, en particular en accions socials i individuals de responsabilitat.
  5. Defensa de sociedatats mercantils en diversos procediments judicials o arbitrals.
 2. Dret d’assegurances:
  1. Assessorament en el desenvolupament de productes nous en diferents tipus de contracte d’assegurança.
  2. Procediments judicials derivats de reclamacions per siniestres o entre asseguradores i agents i corredors d’assegurances.
  3. Assessorament i defensa en procediments administratius sancionadors en l’àmbit de la supervisió asseguradora.
  4. Procediments judicials en materia de plans i fons de pensions.
 3. Dret de la competència:
  1. Actes de competència deslleial por comissió dels diferents il·lícits previstos en la Llei de Competència Deslleial.
  2. Pràctiques restrictives de la competència i abús de posició de domini dintre de l’àmbit d’aplicació de la Llei de Defensa de la competència.
  3. Assessorament i representació d’empreses en matèria d’inspeccions domiciliàries i requeriments d’informació sol·licitats en expedients oberts per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  4. Assessorament i representació d’empreses en procediments sancionadors dirigits contra acords de càrtel i abusos de posició de domini, així com recursos judicials contra les decisions de les autoritats nacionals i europees de competència.
  5. Programes de clemència.
 4. Dret d’obligacions i contractes:
  1. Preparació, negociació i redacció de tot tipus de documents contractuals mercantils. La finalitat és sempre obtindre les millors condicions pel client amb el compliment de la legalitat.
  2. Defensa jurídica en els procediments judicials en els que es discuteixin les diferents qüestions contractuals.
 1. Defensa i acusació en procedimients sobre els tipus penals següents:
  1. De l’homici i les seves formes.
  2. De l’avortament.
  3. De les lesions.
  4. De les lesions al fetus.
  5. Delictes relatius a la manipulació genètica.
  6. Delictes contra la llibertat.
  7. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
  8. De la tracta d’éssers humans.
  9. Delictes contra la llibertat sexual.
  10. De l’omissió del deure de socors.
  11. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
  12. Delictes contra l’honor.
  13. Delictes contra les relacions familiars.
  14. Delictes contra el patrimoni i contra l’orde socioeconòmic.
  15. Dels delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
  16. Dels delictes contra els drets dels treballadors.
  17. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
  18. Dels delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.
  19. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
  20. De les falsetats.
  21. Delictes contra l’Administració.
  22. Delictes contra l’Administració de Justícia.
  23. Delictes contra la Constitució.
  24. Delictes contra l’ordre públic.
  25. Dels delictes de traïció i contra la pau o la independència de l’estat, i relatius a la defensa nacional.
  26. Delictes contra la comunitat internacional.
 2. Defensa i acusació en procediments sobre legislació penal especial:
  1. Llei de repressió del contraban.
  2. Els delictes electorals.
  3. Protecció penal del jurat.
  4. El dret penal militar.
  5. Delictes relatius a la navegació aèria.
 3. Dret penitenciari.
 4. Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal.
 5. Dret penal preventiu en el àmbit empresarial (Corporate defense i Compliance):
  1. Anàlisi de possibles riscos derivats de les diferents activitats empresarials.
  2. Configuració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius (art. 31 bis Codi Penal), els anomenats plans de compliment normatiu.
 1. Defensa jurídica i representació davant els Jutjats i Tribunals espanyols en les jurisdiccions contenciosa-administrativa, civil, mercantil i penal.
 2. Negociació i mediació en conflictes de forma extrajudicial en evitació de procediments contenciosos de naturalesa civil i mercantil.
 3. Intervenció davant la Corte Española de Arbitraje, el Tribunal Arbitral de Barcelona i altres institucions arbitrals espanyoles, així com en arbitratges privats ad hoc.
 4. Assessorament i defensa en procediments judicials relacionats amb l’arbitratge: nomenament d’àrbitres, assistència en la pràctica de prova, mesures cautelars o acció d’anul·lació del laude.

Contacte

El convidem a que realitzi la seva consulta: li contestarem sense compromís i amb la màxima professionalitat. Pot contactar-nos per mail o mitjançant el formulari a continuació.

[E] info@xaviersanchezruiz.com

Nom*

Adreça electrònica*

Telèfon

Assumpte*

Missatge

Estem a:

Barcelona

Carrer Pau Claris 172, 5º 1ª A
08037 Barcelona
[T] +34 937 823 879 · [F] + 34 932 938 851

  Xavier Sánchez RuizInici